Blijf op de hoogte

Apr
April 2019 - Opening hondenlosloopweide
 

April 2019 - Opening hondenlosloopweide

April 2019 - Opening hondenlosloopweide

 

Enkele enthousiaste hondenliefhebbers realiseerden samen met Stad Genk een hondenlosloopweide aan de rand van het bospark. Ze zochten een geschikte locatie, maakten een ontwerp en stelden huisregels op. In april 2019 werd de weide feestelijk geopend en alvast goedgekeurd door de aanwezige viervoeters en hun baasjes. Wil je ook eens een kijkje gaan nemen? Je vindt de weide op de Koebaan, langs nr 36.

Jul
Juni 2018 - 3 reservatieovereenkomsten afgesloten
 

Juni 2018 - 3 reservatieovereenkomsten afgesloten

In juni werden de reservatieovereenkomsten afgesloten met 3 geselecteerde ontwikkelaars: E2B, Machiels en SOM/Group GL. Elk van deze ontwikkelaars zal een voorstel uitwerken voor een 50-tal wooneenheden. Eind juni vond er een inspiratiesessie plaats waarbij de ontwikkelaars samen met stad Genk en externe experts nadachten over een hele reeks relevante thema's zoals energie, kindvriendelijkheid, duurzaamheid, mobiliteit, beeldkwaliteit en collectiviteit. Hiermee werd alvast de basis gelegd voor een goede samenwerking. De stad streeft er naar om tegen het einde van dit jaar deze reservatieovereenkomsten te kunnen omzetten in 3 realisatieovereenkomsten.

 
April 2018 - Projectontwikkelaars werkten een voorstel uit voor een cluster van woonvelden
 

April 2018 - Projectontwikkelaars werkten een voorstel uit voor een cluster van woonvelden

Eind maart 2018 ontving de stad verschillende inzendingen van projectontwikkelaars. De inzendingen worden momenteel beoordeeld met het oog op het afsluiten van de realisatieovereenkomsten.

 
Maart 2018 - Opening Campus O³ - Huis van het Kind Genk-Zuid
 

Maart 2018 - Opening Campus O³ - Huis van het Kind Genk-Zuid

Op zaterdag 3 maart 2018 werd het vernieuwde gebouw van Campus O³ in Genk-Zuid feestelijk ingehuldigd. Campus O³ is een centrale ontmoetings-, informatie- en ondersteuningsplek voor (aanstaande) ouders en opvoedingsverantwoordelijken, vanaf kinderwens tot 24 jaar oud. Hier vind je alles wat met gezond opvoeden en opgroeien te maken heeft onder 1 dak.
Je kan er terecht voor informatie, adviesgesprekken, infoavonden, vormingen, workshops, … Ook het Consultatiebureau voor de opvolging van de ontwikkeling van baby’s en peuters nam zijn intrek in het vernieuwde gebouw. Campus O³ ligt in de Bijlkestraat 18, op een boogscheut van project Meiboom.

 
Januari 2018 - Woonvelden worden geclusterd
 

Januari 2018 - Woonvelden worden geclusterd

Na de afsluiting heeft de stad een individuele gespreksronde gevoerd met alle aanmelders. In deze gesprekken werd dieper ingegaan op het gewenste programma en op de voorziene invulling van het ambitieniveau. Op basis van deze gespreksronde besliste het college van burgemeester en schepenen om woonvelden te groeperen en als clusters van 3 à 4 woonvelden aan te bieden aan de aanmelders. Deze clustering levert schaalvoordelen op en zal leiden tot een nog beter resultaat met betrekking tot het invullen van het ambitiekader. 
Ook besliste het college van burgemeester en schepenen om een beknopte competitieronde in te lassen. Deze tussenstap moet resulteren in een rangorde die de volgorde bepaalt van de partners met wie de stad een reservatieovereenkomst zal afsluiten.

 
November 2017 - Een tiental projectontwikkelaars stellen zich kandidaat
 

November 2017 - Een tiental projectontwikkelaars stellen zich kandidaat

Tot 15 november konden ontwikkelaars zich kandidaat stellen voor de ontwikkeling van de eerste fase van het project Meiboom. Een tiental projectonwikkelaars ging in op deze oproep. De stad is bezig met onderhandelingen met deze projectontwikkelaars om tot een goede verdeling te komen van de bouwvelden. Momenteel onderzoekt de stad de ontvangen aanmeldingen om tot een kwalitatieve, ruimtelijk coherente en economisch verantwoorde ontwikkeling te komen. Hiervoor zal de stad met de aangemelde kandidaten onderhandelen en indien mogelijk aan hen reservaties toekennen.

Sep
INFOMOMENT PROJECTONTWIKKELAARS 10 OKTOBER 2017 OM 15u
 

INFOMOMENT PROJECTONTWIKKELAARS 10 OKTOBER 2017 OM 15u

INFOMOMENT PROJECTONTWIKKELAARS 10 OKTOBER 2017 OM 15u

Als centrumstad vervult Genk een bovenlokale rol in het voorzien van huisvesting voor de Genkse burgers en voor de omliggende regio.  Het bestuur neemt hierin een actieve houding aan door eigen gronden op de markt te brengen. Vanaf 10 oktober lanceert de stad de vermarkting van de eerste fase van het project Meiboom

De stad wenst er samen met private partners een door groen omgeven woonbuurt te realiseren, met finaal plaats voor een 300-tal woongelegenheden.  Investeringen in een sporthal, kinderopvang en een nieuwe school zijn gepland.  Overige dagdagelijkse voorzieningen liggen op wandelafstand.   

De gronden worden met een kosteloos recht van opstal aangeboden aan professionele marktpartijen, die na reservatie van één of meerdere woonvelden gesprekken aangaan met de stad om tenslotte een realisatieovereenkomst af te sluiten met de stad. Geïnteresseerde ontwikkelaars kunnen zich, alleen of met een ontwerper, vanaf 10 oktober tot 15 november 2017 aanmelden via de website www.meiboomgenk.be of via mail naar info@meiboomgenk.be.   

Het stadsbestuur zal vrijblijvend het project en de procedure toelichten op dinsdag 10 oktober 2017 om 15u in C-mine te Genk. Aansluitend is er een kleine receptie en de mogelijkheid tot het bezoeken van de tentoonstelling ‘at homebuilding and living in community’, een thema dat een plaats krijgt binnen Meiboom.    

Uit praktische overwegingen vragen wij u voor 30 september in te schrijven voor dit infomoment via info@meiboomgenk.be met opgave van het aantal aanwezigen. Kan u niet aanwezig zijn, maar wil u toch geïnformeerd worden over het project, dan kan via info@meiboomgenk.be de presentatie opgevraagd worden.  Om opgenomen te worden in de verdere communicatie omtrent het project, kan u zich registreren via de website of via hetzelfde e-mailadres.  

Jun
Goedkeuring gemeenteraad 29 juni 2017
 

Goedkeuring gemeenteraad 29 juni 2017

Goedkeuring gemeenteraad 29 juni 2017

De gemeenteraad keurt op 29 juni 2017 de principes goed voor de wijze waarop de woonlobben Meiboom zullen ontwikkeld worden.

In het kader van het masterplan LO 2020 voor Sledderlo lanceert het stadsbestuur een nieuw woonproject. Het krijgt de naam ‘Meiboom’ mee en is gelegen op de grens met Zutendaal tussen het Meibos en de Caetsbeekvallei. De Stad wil daar in samenwerking met ontwikkelaars, bouwgroepen en particulieren een woonwijk ontwikkelen van een 300-tal wooneenheden. Om het project alle kansen te geven, werkte het stadsbestuur een co-creatieve aanpak uit voor de ontwikkeling en een ondersteunende communicatiecampagne. Op donderdag 29 juni 2017 ligt dit dossier alvast ter goedkeuring voor de gemeenteraad, in september zijn er infomomenten.

Als eigenaar van de gronden ging Stad Genk in 2011 een eerste keer op zoek naar een private partner die de gefaseerde ontwikkeling van het gehele projectgebied voor zijn rekening zou nemen. Er werden drie teams van kandidaten geselecteerd, maar tot een finaal akkoord over de ontwikkeling kwam het niet, legt schepen Michaël Dhoore verder uit: “Het is natuurlijk jammer dat er toen uiteindelijk geen akkoord is gekomen, maar we hebben daar wel uit geleerd en onze aanpak verder op punt gesteld. Zo leggen we nu in deze nieuwe procedure veel minder voorwaarden en voorschriften op voorhand vast. We laten veel meer ruimte voor onderhandeling en medezeggenschap van eventuele kandidaten. We gaan deze keer ook niet op zoek naar één projectontwikkelaar of team, maar laten ruimte voor meerdere initiatieven, zoals bijvoorbeeld mensen die zich verenigen in een bouwgroep.”

Communicatiecampagne

Het project wordt naar buiten gebracht onder de naam ‘Meiboom’, want bij de nieuwe aanpak hoort ook de opstart van een communicatiecampagne. “We kozen voor de naam Meiboom, genoemd naar het nabijgelegen Meibos, en voor de slogan ‘Wonen waar je hart klopt’. We willen zo het aangenaam groene karakter benadrukken. Deze communicatiecampagne is een ondersteunende maatregel waarmee we de aantrekkelijkheid van het project voor toekomstige ontwikkelaars, bouwgroepen en potentiële kopers willen vergroten”, vervolgt de schepen.

Opstart in september

Vanaf september 2017 wordt de nieuwe procedure voor het aangaan van samenwerkingen met private partners formeel opgestart. De gemeenteraad van juni 2017 legt alvast de belangrijkste principes van de nieuwe methodiek vast. De stad zal daarbij dus optreden als ‘projectregisseur’, die weliswaar de grote lijnen uitzet, maar verder een realistische, onderhandelende houding aanneemt om de verschillende projectvoorstellen op elkaar af te stemmen en zo te komen tot een coherent geheel van in totaal zo’n 300 wooneenheden.

Naast een goede communicatie en de nieuwe methodiek is ook de nabijheid van voorzieningen belangrijk voor het welslagen van het project. “In het kader van ons masterplan voor Sledderlo, LO 2020, hebben we de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in de buurt. Zo is er het buurtpark met de onlangs geopende Finse piste. Binnenkort start de kleuter- en lagere school van Sledderlo aan het ontwerp voor haar nieuwbouw vlakbij het projectgebied. Dit zal gebeuren in samenspraak met de stad die mee zal investeren in de sport/turnzaal”, vult schepen van wijkontwikkeling Gianni Cacciatore aan.

De ontwikkeling zal gefaseerd verlopen. In de maand september zal de stad een oproep doen aan kandidaten die mee willen werken aan de eerste fase ontwikkeling van het gebied. “De website is nu al klaar en we lanceren ook alvast een oproep via sociale media. In september herhalen we die oproep en nodigen we geïnteresseerden uit voor een infomoment, waarbij we ons richten op particulieren en professionele ontwikkelaars”, besluit schepen Dhoore.

Mar
Locatie vastgelegd nieuw school- en sportgebouw
 

Locatie vastgelegd nieuw school- en sportgebouw

Locatie vastgelegd nieuw school- en sportgebouw

De school Mickey Mouse / De Sleutel was op zoek naar een nieuwe locatie en de stad Genk wenst in Genk Zuid een nieuwbouw sporthal te realiseren om het sportaanbod hier te verhogen. Daarom is besloten om samen op zoek te gaan naar een locatie waar beide onderdelen kunnen gecombineerd worden. Zo zal de school een ruime turnzaal krijgen tijdens de lesuren en kan iedereen uit deze buurt 's avonds en in het weekend gebruik maken van deze sportzaal.

In onderling overleg, tussen school en stad, waarbij ook ouders, leerkrachten en het schoolbestuur zijn betrokken, is er een locatie gekozen voor deze nieuwbouw. Deze locatie bevindt zich lang de Wintergroenstraat, tussen de nieuwe woonwijken en Nieuw-Sledderlo. Deze locatie biedt heel wat mogelijkheden, gezien ze omringd is met veel groen, bossen, wandelpaden, de finse piste en veel ruimte om in te verblijven en te spelen.

Nu de locatie gekend is kan er gestart worden met de opmaak van een concreet ontwerp voor dit nieuwe school- en sportcomplex.

 
Opening Finse piste Meibos
 

Opening Finse piste Meibos

Opening Finse piste Meibos

Nieuwe finse piste in gebruik genomen

Op zaterdag 11 maart 2017 is de finse piste ingehuldigd. De finse piste is een verlichte looproute, aangelegd met houtshors. De piste is 1800m lang en bereikbaar vanop 4 locaties: Trichterweg, Koebaan, Meistraat en Wintergroenstraat. Via een druk op de knop, aan één van de 4 startpunten, kan je de verlichting laten branden. Al heel wat wandelaars en joggers vonden inmiddels de weg naar deze piste. Kom jij hier ook eens joggen?